Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Get Yours Together, handelsnaam van de onderneming Get Yours Together (BTW NR: BE0749576804) met zetel aan Offerlaan 244 te Gent. (aanspreekpunt Lucas Van Lierde– telnummer 0477/34.85.32 – e-mailadres: info@getyourstogether.be) en de klant.  Tenzij anders schriftelijk  overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Get Yours Together steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website getyourstogether.be/algemenevoorwaarden. Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant dat Get Yours Together hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden gepubliceerd op de website, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt.

Artikel 2. Wijzigingen.

Get Yours Together kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant te moeten krijgen. Het is aan de Klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen. Bij grote updates zal Get Yours Togetheer dit ook meedelen via een nieuwsbrief.

Artikel 3 diensten.

Get Yours Together levert volgende diensten aan haar klanten:

               – webdesign – Programmatie voor websites en webshops

               – grafisch design ontwikkelingen (voor flyers, visitekaartjes, e.d.)

            – SEO en SEA diensten om de website hoger te doen scoren in zoekmachines

Artikel 4. Vermeldingen op de website (Get Yours Together).

4.1. Alle diensten die vermeld worden op de website zullen voorafgaandelijk aan de klant worden meegedeeld door middel van een vrijblijvende offerte. De prijzen die vermeld zijn op getyourstogether.be en alle andere prijzen zijn exclusief 21 % BTW. Deze prijzen zijn ‘vanaf’ prijzen en zijn enkel van toepassing voor het aanbod op de website, afwijkingen zullen steeds het voorwerp zijn van een afzonderlijke offerte.

4.2.  Bij de aankoop van een Webshop is er mogelijkheid tot drie betaaltermijnen.

  • Voor aanvang van de werken wordt een voorschot gevraagd dat 25% bedraagt van de totale kostprijs.
  • Wanneer website deels klaar is, zal terug een schijf van 25% aangerekend worden.
  • Wanneer website afgewerkt is wordt het saldo verrekend.

4.3. Voor Klanten die een website of webshop aangekocht hebben bedraagt het standaarduurtarief 50,00 EUR per uur voor zaken die niet onder de overeenkomst vallen.

4.4. Freelance opdrachten worden aan 60,00 EUR per uur aangerekend.

4.5. Programmatie opdrachten worden aan 95,00 EURO per uur aangerekend.

Artikel 5.

Aanvaarding van offertes en aanbiedingen op de website (getyourstogether.be). De offertes en aanbiedingen van Get Yours Together zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De aanvaarding door de klant gebeurt steeds schriftelijk dit kan met een fysieke of digitale orderbevestiging tijdens een afspraak op kantoor of bij de klant thuis ofwel per e-mail.

Artikel 6. Herroepingsrecht.

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Dit betekent wanneer de overeenkomst via de website wordt afgesloten dat de herroepingstermijn begint te lopen de dag volgend op het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan info@getyourstogether.be. De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien Get Yours Together op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden.

Artikel 7. Facturatie.

7.1. Van het ogenblik dat de klant zich akkoord verklaart met een van de diensten zoals opgenomen in artikel 3 en met onderhavige algemene voorwaarden start de facturatie.

7.2. De facturen zijn betaalbaar te Gent op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. De facturen dienen binnen een termijn aangegeven op de factuur betaald te worden bij gebreke waaraan de klant zonder ingebrekestelling gehouden zal zijn tot betaling van verwijlsinteresten gelijk aan 10 % op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. Deze kosten dekken geenszins de kosten van een gerechtelijke invordering of de rechtsplegingsvergoeding die dient betaald te worden aan de in het gelijk gestelde partij. In het geval de klant een consument is zal wel een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn vooraleer de interesten beginnen lopen en een schadevergoeding kan gevorderd worden zoals hierboven aangegeven. Indien Get Yours Together niet zou beslissen om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zal toch een vergoeding van 30 EUR verschuldigd zijn per aangetekende brief en dit om de kosten te dekken. Beide vergoedingen zijn los van elkaar te zien en kunnen afzonderlijk gevorderd worden. De  factuur is steeds in één maal te betalen en kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes, behoudens de uitzonderingen zoal bepaald in artikel 4.

7.3. Bij de start van een nieuwe dienst, wanneer de factuur binnen de vervaltermijn niet betaald kan Get Yours Together uit eigen beweging beslissen om de samenwerking stop te zetten. De Klant krijgt een creditfactuur, vermindert met de eventuele reeds gepresteerde werken en diensten, van de reeds uitgeschreven factuur, en verdere communicatie wordt stopgezet.

7.4 Voor zowel nieuwe als bestaande klanten dienen de facturen binnen een afgesproken termijn vermeld op de factuur betaald te worden. Wanneer betaling van factuur uitblijft kan Get Yours Together beslissen na 45 dagen “incl. de afgesproken betaaltermijn” de dienst voorlopig te stoppen of offline te zetten tot de factuur voldaan is. Get Yours Together kan niet aansprakelijk gesteld worden door het offline zetten van diensten omwille uitblijven van betalingen van diensten.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant.

De klant dient aan de Get Yours Together binnen de 6 weken na het afsluiten van de overeenkomst de nodige input aan te leveren zodat de diensten kunnen afgeleverd worden. Indien de klant deze info niet binnen de gestelde termijn aanlevert, dan zal het restsaldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de opdracht als opgeleverd beschouwd worden.

Artikel 9. Termijn.

Er wordt altijd een streefdatum opgegeven aan klant. Deze streefdatum is bij benadering en een overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of enige andere sanctie. Het is echter wel de bedoeling van Get Yours Together om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.

Artikel 10. Persoonsgegevens. 

Get Yours Together gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere. De klant geeft aan Get Yours Together de toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële e-mailcorrespondentie en nieuwsbrief.

Artikel 11. Annulatie van website/bestelling.

11.1.In geval van annulatie van de opdracht door de klant, zal Get Yours Together steeds de mogelijkheid hebben om een uitvoering in natura te vorderen hetzij een vergoeding bij equivalent. Get Yours Together zal bij annulatie steeds het reeds gepresteerde werk en alle andere reeds aangekochte diensten/zaken (zoals thema’s, plug-ins of extra programmatie) factureren. Indien Get Yours Together geen uitvoering in natura nastreeft zal zij een recht hebben op een schadevergoeding van 40 % van de overeengekomen offerte prijs, met een minimum van 150 EUR.

11.2. Wanneer Klant 50% voorschot betaald heeft, en Get Yours Together heeft al meer werk verricht dan de betaalde 50%, dan kan het bedrag opgeëist worden ter vergoeding van het reeds geleverde werk.

11.3. De beëindiging zal tot gevolg hebben dat Get Yours Together alle werken onmiddellijk staakt en alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden, na voldaan betaling kan klant ook het gedane werk opeisen dat gevraagd werd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

12.1. Get Yours Together verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren en volgens de regels van de kunst. Get Yours Together verbindt er zich toe het beoogde resultaat af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. Get Yours Together kan niet aansprakelijk gesteld worden indien fouten in de uitvoering te wijten zouden zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

12.2. Get Yours Together is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

12.3 Get Yours Together kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Get Yours Together zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Get Yours Together of een aangestelde.

12.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Get Yours Together geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

12.5 De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 13. Software Aansprakelijkheid.

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

14.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

14.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan eventueel een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Get Yours Together ontwikkelde sites en webapplicaties. Als Get Yours Together zelf afbeeldingen of video’s toevoegt aan een website of webshop dan zal dit van auteursrechtvrije websites komen zoals pixabay of waar Get Yours Together een abonnement heeft en deze mag gebruiken voor professioneel gebruik. Deze afbeeldingen en video’s mogen door klant niet verkocht of gepubliceerd worden op andere website of webshop zonder medeweten van Get Yours Together.

14.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Get Yours Together te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Get Yours Together onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Get Yours Together waarvan hij kennisneemt.

14.4 Huisstijlelementen (Logo’s, foto’s, illustraties etc..) welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kunnen ons aangeleverd worden via info@getyourstogether.be of via de website Wetransfer.com.

14.5. De klant heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. De gebruiksrechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. Get Yours Together behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio.

14.6. Get Yours Together kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de klant illustraties, afbeeldingen of teksten aanlevert die auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Indien Get Yours Together hierover door een derde partij wordt aangesproken zal de klant gehouden zijn Get Yours Together te vrijwaren en in te staan voor alle juridische kosten die Get Yours Together moet maken om zich tegen de aantijgingen van derden te verdedigen.

14.7 Het geleverde materiaal aan Get Yours Together dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.

Artikel 15. Hosting, verlenging en Domeinnaam.

15.1 De hostingdiensten worden door Get Yours Together voor de klant verzorgd. De hostingsdiensten worden gefactureerd overeenkomstig art. 15.2.

15.2. Wanneer een account / hosting gestart word dan start het 1ste jaar vanaf de aanvraag van de account/hosting en niet vanaf de datum dat de website online wordt geplaatst. Het 1ste jaar is gratis incl. domeinnaam en hosting. Na 2de jaar wordt de eerste keer de kost voor verlenging gefactureerd en dit gebeurd 6 weken alvorens verlenging. De kost bedraagt minimaal € 150 Excl. BTW per jaar.

15.3 Het nieuwe jaar wordt gerekend vanaf de eerste aankoop en niet vanaf het ogenblik dat de website online wordt geplaatst.

15.3. De klant kan na eerste jaar betaalde verlenging, ieder jaar zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wenst te verlengen. Indien de klant hiertoe geen actie onderneemt zal de afname van de diensten jaarlijks gefactureerd worden. Indien de klant een professioneel is, en twee maand voor het einde van vervaldag de overeenkomst niet opzegt,  zal hij steeds een heel jaar de diensten verder dienen af te nemen. Is de klant een consument dan zal deze na twee verlengingen de afgenomen diensten ten allen tijde kunnen stopzetten met inachtname van twee maand opzeg. De klant kan de opzeg aan Get Yours Together overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van Get Yours Together.

15.4. Wordt de factuur niet tijdig betaald door Klant, dan komt de verlenging in gedrang en kan Get Yours Together niet verantwoordelijk gesteld worden als bepaalde diensten niet meer worden aangeleverd, zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine.

15.5 Wanneer klant laattijdig annuleert en zich niet houdt aan punt 15.3, kan Get Yours Together zelf beslissen de website en domeinnaam met onmiddellijke ingang stop te zetten. Openstaande facturen zijn onmiddellijk opeisbaar. Een back-up kan worden aangeleverd met inachtname punt 15.2 en 15.3.

15.6 Wanneer klant toegang heeft tot bepaalde gevoelige documentatie / informatie via bijvoorbeeld de hosting (webshop), dan is hij hiervoor volledig verantwoordelijk. Get Yours Together kan hier ten allen tijde niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

15.7 De klant heeft geen enkele toegang tot de hosting van de website. Dit wordt beheert door Get Yours Together.

Artikel 16. Beëindiging van de overeenkomst.

16.1 Bij het beëindigen van de overeenkomst (Geldig na eerste jaar betaalde verlenging) kan men op vraag een gratis éénmalige back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail, klant kan ook ten allen tijde zelf via DNS Belgium zelf de transfercode opvragen. De back-up zal via Wetransfer.com overgemaakt worden. De klant dient wel eerst alle openstaande facturen te voldoen alvorens de back-up te kunnen ontvangen.

16.2 Klant dient de gratis back-up binnen de termijn van 7 dagen via Wetransfer te downloaden. Als de klant hem niet binnen deze termijn download, en klant vraagt opnieuw om back-up door te sturen, dan wordt er een extra kost aangerekend van 75 EUR. Na voldaan factuur sturen we de back-up door. Het kan voorkomen na een bepaalde termijn dat er data gewist word waaronder ook de backups. Get Yours Together kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

16.3 Als klant minimaal 2 maanden (opzegperiode 1 tot 10 maanden) voor de start van het 2de jaar verlenging (Rekening houdende met punt 15.3) een back-up wilt opvragen voor een website wegens bijv. stopzetting als klant bij WPDesign.be, dan wordt klant eerst een factuur aangerekend van 250 EUR, na voldaan wordt binnen de 2 werkdagen een back-up toegestuurd via Wetransfer. Dit is enkel van toepassing wegens alle voordelen van gratis webhosting, e-mail, domeinnaam, beveiliging, bug fixes, updates van modules in website of webshop. Bij een Webshop wordt er 300 EUR aangerekend.

16.4 Wanneer klant beslist zijn domeinnaam te verhuizen naar een andere provider zonder- of met medeweten va Get Yours Together, is Get Yours Together niet meer verantwoordelijk voor alle gegevens van de klant zoals zijn website of webshop en eventueel aangemaakte e-mail. Als klant problemen heeft met overgang kan hij Get Yours Together inschakelen. Hiervoor kan Get Yours Together een vaste kost aanrekenen- of in regie (freelance tarief) werken.

16.5 Als klant alvorens ingang nieuw jaar van verlenging beslist te stoppen bij Get Yours Together, kan dit met onmiddellijke stop zonder restitutie (Met aandacht voor artikel 16.1), of tot wanneer betaalde jaar verloopt. Na aanvraag stopzetting stelt WPDesign.be altijd deze vraag aan de klant.

16.6 Get Yours Together kan ten allen tijde een overeenkomst en communicatie tussen Get Yours Together en klant stopzetten wanneer er geen vertrouwen meer is tussen beide partijen, teveel laattijdige betalingen- of dreigementen tegenover Get Yours Together. Wanneer nog op moment van stopzetting openstaande facturen, zullen deze per direct voldaan worden door klant- of eventueel gecrediteerd worden door Get Yours Together.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, spamaanvallen of IP blokkades en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Get Yours Together geen controle heeft, bevrijden Get Yours Together, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

17.2 Wanneer in bovenstaande situatie punt 17.1 geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Get Yours Together tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 18. Portfolio

18.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door Get Yours Together ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van Get Yours Together

18.2 De klant gaat ermee akkoord dat Get Yours Together een link toevoegt, bijvoorbeeld: “Design by Get Yours Together “ op de geleverde website of webshop.

Artikel 19. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Get Yours Together en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Get Yours Together onder de bedrijfsnaam Get Yours Together. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.

Algemene voorwaarden Get Yours Together – November 2022
BTW: BE0749576804